Súkromná základná škola Didacticus je zameraná na výučbu anglického jazyka a tomu je prispôsobený aj jej školský vzdelávací program. Žiaci sú počas štúdia na našej škole rozdelení do skupín na základe úrovne anglického jazyka.

V prvom ročníku majú žiaci rozšírenú výučbu anglického jazyka na 3 vyučovacie hodiny týždenne. Počas tohto roka sa zoznamujú so základnými pokynmi, učia sa rozumieť anglickému hovorenému slovu a niektorí vedia na konci roka už aj čítať a písať jednoduché anglické slová. Žiaci sa učia v učebni anglického jazyka, ktorá je vybavená dataprojektorom a interaktívnou dotykovou tabuľou, takže hodiny sú plné didaktických hier a zábavných úloh zameraných na motiváciu žiakov.

Od druhého ročníka sa počet hodín anglického jazyka rozšíri o jednu hodinu konverzácie, kde sa žiaci začínajú pripravovať na medzinárodné skúšky Cambridge. Tieto skúšky sú pre  žiakov motivačné, vyučujeme z kvalitných učebníc priamo od vydavateľstva Cambridge, ktoré nám poskytuje aj online podporu a veľa interaktívnych zábavných úloh pre žiakov.

Od tretieho ročníka majú žiaci denne anglický jazyk či konverzáciu, čiže majú možnosť každý deň aktívne komunikovať v anglickom jazyku. K tejto rozšírenej výučbe sa postupne pridávajú bilingválne vyučované prírodovedné predmety prírodoveda a vlastiveda a výchovy hudobná, výtvarná a telesná.

V štvrtom ročníku sa pokračuje v rozšírenej výučbe anglického jazyka, príprave na skúšky Cambridge, bilingválnej výučbe niektorých predmetov a žiakom pribúda druhý cudzí jazyk. Škola ako druhý cudzí jazyk aktuálne ponúka nemecký alebo španielsky. Oba cudzie jazyky sú vyučované kvalifikovanými lektorkami.

Od piateho ročníka sa žiaci pripravujú na Cambridge skúšky na úrovni KET (A2) a PET (B1), bilingválna výučba sa týka predmetov Geografia a Biológia, pokračuje sa v rozšírenej výučbe anglického jazyka a žiakom pribúda čisto anglický predmet Science. Tento predmet je povinný a je vyučovaný iba v anglickom jazyku. Žiaci sa učia zo zahraničných kníh a využívajú online materiály dostupné na internete. Predmet sa zameriava na základy prírodovedy,vlastivedy, fyziky a chémie.

V tomto koncepte žiaci pokračujú až do deviateho ročníka. Počas celého štúdia je využívaná metóda CLIL, ktorá je zakomponovaná do všetkých vyučovacích predmetov okrem slovenského jazyka a literatúry.