Všetkovedko 

Všetkovedko je vedomostná súťaž pre žiakov 2.-5.ročníka základných škôl. Táto súťaž sa zameriava na všeobecné otázky z prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka, anglického jazyka či matematiky. Do tejto súťaže sa naša škola zapája pravidelne každý rok a podporuje tak žiakov v tom, aby sa zaujímali o svet okolo seba, kládli otázky a hľadali na nich odpovede a prepájali svoje vedomosti z rôznych predmetov. Pridanou hodnotou tejto súťaže je to, že svojim zameraním, akým je práca s textom a odpoveďovými hárkami pripravuje našich žiakov na dôležité celoštátne testovania a prijímacie pohovory.

 

Matematický klokan 

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Preveruje matematické vedomosti a logické rozmýšľanie žiakov a u našich žiakov je každoročne veľmi obľúbená. Sme hrdí na to, že aj naši žiaci sa stávajú úspešnými riešiteľmi úloh a rozširujú si tak svoje vedomosti a zručnosti aj zábavnou formou.