Spôsob odhlasovania dieťaťa zo stravy a spôsob platby.

 

Stravníka je možné odhlásiť zo stravy v zariadení školského stravovania nasledovne:

Z odberu desiaty a obeda sa odhlasuje minimálne 24 hod. vopred a to v čase:

      od 7.00 hod – 15.00 hod.,  na telefónom čísle: 055/ 62 225 84.

V prípade návštevy lekára, resp. iných dôvodov neprítomnosti stravníka sa z obeda odhlasuje najneskôr v daný deň ráno do 7,30 hod. Odhlásenie z odberu desiaty v daný deň nie je možné, a to  z dôvodu objednávania a prípravy potravín  1 deň vopred.

V prípade neodhlásenia stravníka v termíne sa bude brať, akoby stravu odobral. Ak je stravník riadne odhlásený zo stravy ( choroba, návšteva u lekára, príp. iné )  vzniknutý preplatok sa z celej mesačnej sumy odpočíta a peniaze sa prenášajú do ďalšieho mesiaca. 

V prípade straty čipu na elektronickú evidenciu stravníkov je stravník povinný okamžite stratu hlásiť vedúcej zariadenia, ktorá mu vydá a zaregistruje za poplatok 3,00 € nový čip.

 

Spôsob úhrady stravného

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa stravuje v zariadení školského stravovania, je povinný mesačne najneskôr do 15. dňa mesiaca uhradiť sumu za stravu. Pri nedodržaní termínu  platieb sa dieťaťu (stravníkovi) strava nevydá.

Poštovú poukážku na zaplatenie stravy dostáva dieťa  za daný mesiac, výpočet je stanovený  presne podľa pracovných dní v mesiaci. Stravu je možné platiť:                                    

  • poštovou poukážkou na stravu
  • trvalým príkazom v banke
  • príkazom cez internetbanking

Stravné pre SZŠ Didacticus 

Desiata – 0,27 eur

Obed   – 0,95 eur

Jedálny lístok na 1 týždeň  si môžete pozrieť na nástenke v škole.

Vedúca školskej jedálne: Bc. Mária Lišková