Spôsob odhlasovania dieťaťa zo stravy a spôsob platby.

 

Stravníka je možné odhlásiť zo stravy v zariadení školského stravovania nasledovne:

Z odberu desiaty a obeda sa odhlasuje minimálne 24 hod. vopred a to v čase:

      od 7.00 hod – 15.00 hod.,  na telefónom čísle: 055/ 62 225 84.

Podľa nového zákona sa poskytne dotácia na stravovacie návyky dieťaťa vo výške 1,2 Eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovacieho procesu a odobralo stravu. Rodič uhradí finančný rozdiel podľa platného finančného pásma na stravovanie, čo v našom prípade znamená

0,01 Eura/1 deň za obed pre žiakov v prvom stupni

0,03 Eura/1 deň pre žiakov v druhom stupni.

Ak je dieťa nahlásené aj na odber desiaty, rodič uhradí plnú sumu a to vo výške 0,52 Eura/1 deň v prvom stupni a 0,53 Eura/1 deň pre žiakov v druhom stupni.   

Spôsob úhrady stravného

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa stravuje v zariadení školského stravovania, je povinný mesačne najneskôr do 10. dňa mesiaca uhradiť sumu za stravu. Pri nedodržaní termínu  platieb sa dieťaťu (stravníkovi) strava nevydá.

Stravu je možné platiť:                                    

  • poštovou poukážkou na stravu
  • trvalým príkazom v banke
  • príkazom cez internetbanking

Číslo účtu: SK60 8180 0000 0070 0024 6889. 

Pri bezhotovostnej platbe napíšte do poznámky meno stravníka (nie svoje!). 

Zmena v odhlasovaní stravníka! 

Z odberu desiaty sa nahlasuje/odhlasuje minimálne 24 hodín vopred a to v čase od 7:00 – 15:00, na telefónnom čísle 055/62 225 84. Odhlásenie z odberu stravy v daný deň nie je možné, z dôvodu objednávania a prípravy potravín jedeň deň vopred. Spätne sa strava neodhlasuje. V prvý deň neprítomnosti dieťaťa v škole, môže rodič odobrať neodhlásený obed do obedára a dieťa odhlási zo stravy z nasledujúceho dňa. 

V prípade odchodu dieťaťa z navštevovanej školy a tým aj zo stravovania je potrebné vopred oznámiť to vedúcej školskej jedálne a uhradiť sumu za odobranú stravu. 

Na základe prihlásenia dieťaťa na stravu, rodič vloží zálohu 3 Eurá za čip potrebný na elektronickú evidenciu odberu stravy. Pri odhlásení sa zo zariadenia školského stravovania a odovzdaním nepoškodeného čipu, sa 3 Eurá vrátia.V prípade straty čipu na elektronickú evidenciu stravníkov je stravník povinný okamžite stratu hlásiť vedúcej zariadenia, ktorá mu vydá a zaregistruje za poplatok 3,00 € nový čip.

Jedálny lístok na 1 týždeň  si môžete pozrieť na nástenke v škole.

Vedúca školskej jedálne: Bc. Mária Lišková