Finančné podmienky štúdia

Finančné podmienky štúdia určuje pani riaditeľka Ing. Andrea Petrová.

Pre informácie ohľadom výšky školného, prosím kontaktujte pani riaditeľku na email:

skola.didacticus@gmail.com.  

Poplatok je nutné uhradiť na účet školy: SK53 5600 0000 0005 8960 5001 

 

Stanovená mesačná výška poplatku v sebe zahŕňa: 

  • učebné pomôcky (zošity, učebnice, perá, ceruzky, farbičky, pravítka, pomôcky na výtvarnú výchovu, pracovné zošity, učebnice a pracovné zošity na anglický jazyk, učebnice na prípravu na medzinárodné skúšky Cambridge…)
  • krúžky organizované zamestnancami školy 
  • akcie školy (Halloweenska noc, Vianočná akadémia, Rozprávkový večer, Karneval, Deň detí, Týždeň s batohom…)
  • prípravu na medzinárodné skúšky Cambridge v rámci vyučovania 
  • individuálnu spoluprácu s rodičmi formou osobných stretnutí, telefonickej a mailovej komunikácie
  • variabilitu v rozvrhu hodín prostredníctvom disponibilných hodín – rozšírené vyučovanie anglického jazyka
  • výchovu modernými postupmi 
  • vyučovanie formou moderných didaktických metód pomocou digitálnych pomôcok dostupných v každej triede
  • súkromný školský klub detí

 

Pre viac informácií kontaktujte p.riaditeľku Ing.Andreu Petrovú 

skola.didacticus@gmail.com 

0948 637 017