Škola nie je iba prostredím pre vzdelávanie, no rovnako formuje aj výchovu a zameranie svojich žiakov, podporuje ich kreativitu, je to priestor na rozvoj vlastných schopností a sebarealizáciu. Ciele Súkromnej základnej školy Didacticus sú postavené tak, aby podporovala aktívne učenie sa svojich žiakov, zodpovednosť, kládla dôraz na morálne hodnoty a etiku, dôveru a samotný rast svoj žiakov. 

Ciele Súkromnej základnej školy Didacticus

Podporovať učenie aktívnym využívaním inovatívnych metód vo vyučovacom procese

Viesť žiakov k zdravému spôsobu života

Rozvoj tvorivosti a tvorivého myslenia žiakov, ich nadania a talentu, hľadanie ich potenciálu

Podporovať všestrannú spoluprácu medzi inštitúciami a rodičmi, zapájať sa do medzinárodných projektov

Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy, s dôrazom na kvalitu interaktívnych výučbových materiálov