Súkromná základná škola Didacticus patrí k školám, kde majú žiaci možnosť svojho osobného rozvoja po každej stránke. Naše kritériá, čo sa týka vedomostí, sú síce postavené vysoko, no rovnako rozvíjame v žiakoch aj ich talent, nadšenie pre niektoré veci, motivujeme ich, aby ich zaujímal svet okolo nich a aby ich túžba po vedomostiach stále rástla. Aj vďaka tomu chodia naši žiaci do školy veselí, usmiati, tešia sa či už na vyučovanie, prestávky, krúžky či súkromný školský klub detí. K tomuto vyváženému rozvoju detskej osobnosti pomáha koncepcia našej školy, ktorá je postavená tak, aby v rovnakej miere rozvíjala vedomosti a túžbu po poznaní nových vecí, ako i talent, nadanie, kreativitu či základné dôležité hodnoty, ktoré sú podstatné pre rozvoj osobnosti.

Čo teda nájdete na našej škole? 

individuálny prístup učiteľa k žiakom

uplatňovanie inovačných trendov vo vzdelávaní

všetky triedy vybavené moderným a veselým školským nábytkom a modernou technikou

organizovanie voľnočasových aktivít formou záujmových krúžkov a kurzov

rozmanitosť aktivít v súkromnom školskom klube detí

školskú knižnicu s viac ako tisíc titulmi v anglickom a slovenskom jazyku

organizovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku a školy v prírode

súkromný letný tábor pre žiakov našej školy

nocovačku v škole plnú zážitkových aktivít pre našich žiakov

organizovanie špeciálneho dňa pre rodičov „My Day“

slávnostnú vianočnú akadémiu v slovenskom a anglickom jazyku

kvalifikovaný pedagogický zbor

špecializovanú učebňu anglického jazyka s množstvom výučbových materiálov

rozšírenú výučbu anglického jazyka od 1.ročníka

druhý cudzí jazyk (nemecký alebo španielsky) od 4.ročníka

prípravu na prestížne medzinárodné skúšky Cambridge

bilingválne vyučovanie prírodovedných predmetov od 3.ročníka

súkromný školskú klub detí vedený aj v anglickom jazyku

medzinárodné projekty v spolupráci so školami v celej Európe

zahraničný predmet Science vyučovaný iba v anglickom jazyku