Súkromná základná škola Didacticus je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a má akreditáciu pre I. a II. stupeň základnej školy. Škola je zameraná na využívanie moderných trendov v oblasti vzdelávania a výchovy svojich žiakov. Spĺňa štátny vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2.

Zameranie školy 

Súkromná základná škola Didacticus je zameraná na implementáciu moderných trendov do vyučovacích štandardov a na výuku anglického jazyka, čím ponúka zvýšený počet hodín anglického jazyka, konverzácie, prípravu na medzinárodné skúšky Cambridge a aktívne využívanie metódy CLIL (integrácia anglického jazyka do predmetov). Naša škola si kladie za cieľ nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, a tak je cieľom školy aj rozvíjanie sociálnej komunikácie a schopností našich žiakov, vytváranie tradícii a hodnôt. Veľký dôraz kladieme na individuálny prístup a motiváciu žiakov, na povzbudzovanie ich tvorivosti a kreativity.

Vybavenie školy

Súkromná základná škola disponuje nadštandardným vybavením, ktoré umožňuje žiakom denno-denne využívať informačno-komunikačné technológie priamo na hodinách. Každá trieda je vybavená interaktívnou dotykovou tabuľou a dataprojektorom, ktoré žiaci aktívne využívajú počas vyučovania. V triedach sú nové moderné lavice a stoličky, ktoré dotvárajú príjemný pocit zo samotných učební. V škole sa nachádza aj počítačové laboratórium, ktoré prináša deťom jednoduchšiu výučbu a spätnú komunikáciu s učiteľom cez sieť.

 

Organizácia školského dňa

Ranná družina: 6:30-8:00

1.vyučovacia hodina: 8:15-9:00

2.vyučovacia hodina: 9:05-9:50

Desiatová prestávka: 9:50-10:10

3.vyučovacia hodina: 10:10-10:55

4.vyučovacia hodina: 11:00-11:45

5.vyučovacia hodina: 11:55-12:40

6.vyučovacia hodina: 12:45-13:30

Poobedňajšia družina: 11:30-17:30