Výchova a vzdelávanie sa na našej škole uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov, pričom je doplnený o vybrané tematické celky, ktoré sa vyučujú v anglickom jazyku. Na našej škole sa bilingválne vyučujú predmety

Prírodoveda  Vlastiveda  Biológia  Geografia  

Bilingválna výučba u nás prebieha od tretieho ročníka.

Počas prvých dvoch rokov sú na ňu žiaci postupne pripravovaní pomocou metódy CLIL (integrovanie anglického jazyka do predmetov), hodín anglického jazyka a konverzácie. Bilingválne vyučovanie má nespočetné množstvo výhod, pričom ale tou najpodstatnejšou je to, že sa žiak učí myslieť v anglickom jazyku, rozvíja svoju slovnú zásobu a postupom času žiak získava prirodzený cit pre cudzí jazyk.