Ako jedna z mála škôl sme mali možnosť otestovať medzi prvými nové interaktívne prostredie pre výučbu matematiky s názvom MaxMath. Prostredie obsahovo korešponduje s medzinárodným kurikulom pre primárne vzdelávanie. 

Deťom sa práca pri počítačoch veľmi páčila. Dokázali sa výborne koncentrovať a naučili sa rôzne nové postupy riešenia príkladov napríklad na delenie, či úpravu zlomkov. Keďže zadania aj vysvetlenie učiva bolo výlučne v anglickom jazyku, osvojili si množstvo nových odborných pojmov. Nadobudnuté pojmy, vedomosti i zručnosti v budúcnosti ešte mnohokrát využijeme (E.J.)
Viac fotiek z akcie nájdete tu: